Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów prawo żywnościowe powinno opierać się na analizie ryzyka, która składa się z trzech powiązanych ze sobą elementów: oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i informowania o ryzyku.

Dotychczasowe doświadczenia (m.in. wyniki oceny adekwatności ogólnego prawa żywnościowego) wskazywały na spadek zaufania do wyników analizy ryzyka. Rozporządzeniem nr 2019/1381 wprowadzono zatem szereg zmian w obowiązujących przepisach (w tym przede wszystkim w rozporządzeniu nr 178/2002) mających na celu zwiększenie jej skuteczności. Zmiany te obejmują m.in.:

  • Określenie celu i zasad informowania o ryzyku.
  • Przyjęcie ogólnego planu informowania o ryzyku.
  • Zmiany w funkcjonowaniu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności – EFSA (w tym dotyczące powoływania członków zarządu, komitetów i paneli naukowych).
  • Zmiany w procedurach udzielania zezwolenia (m.in. udzielanie porad przed złożeniem wniosku/zgłoszenia, powiadamianie EFSA o badaniach zleconych lub przeprowadzonych przez podmioty w celu uzasadnienia składanego wniosku/zgłoszenia, zlecanie dodatkowych badań dla weryfikacji dowodów wykorzystanych w procesie oceny ryzyka, zachowanie poufności niektórych informacji).

Źródło:IJHARS