Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Jako że wakacje dobiegają końca, a zbiory ukończono prawie na całym terytorium Europy, jest to dobry  moment  na  refleksje  i  przygotowanie  się  do  nadchodzącej  połowy  roku.  Oceniając program słoweńskiej  prezydencji,  który  przedstawiono  na  początku  lipca,  możemy oczekiwać  co najmniej takiej  intensywności  prac,  jakiej  byliśmy  świadkami  do tej  pory w tym roku. W świetle nadchodzącego nieformalnego posiedzenia Rady, które odbędzie się cudownych wiejskich  okolicznościach  w  Słowenii,  chciałbym  podzielić  się  moimi  oficjalnymi przemyśleniami. Według  mnie,  z  perspektywy  rolniczej  program  słoweńskiej  prezydencji  można  czytać  na  dwa sposoby.  Pierwszy  sposób to  przyjrzenie  się  jedynie (dwóm  stronom  poświęconym  wyłącznie) środkom  rolnym. Drugi  sposób polega na  spojrzeniu na  środki dotyczące Zielonego Ładu oraz cały zestaw inicjatyw mających wpływ na rolnictwo. W szerszym podejściu lista przepisów, która ma bezpośredni lub pośredni wpływ na naszą profesję wydaje się niemal nieskończona. Ci którzy uważają,  że osiągnięcie porozumienia politycznego podczas negocjacji trójstronnych w  sprawie WPR  w  ramach  prezydencji  portugalskiej  stanowi  zwieńczenie  sukcesu,  powinni  rozważyć,  że jest to jeden z kamień milowych na długiej drodze. Wykraczając poza wyłącznie rolniczy pakiet, rolnictwo będzie przede wszystkim pełniło kluczową rolę  w  kontekście  priorytetów  środowiskowych i  handlowych,  jakie  zostały  wyznaczone przez prezydencję słoweńską. Nowa prezydencja jasno stwierdza, że priorytetem jest poczynienie postępów  jeśli  chodzi  o  zmianę  klimatu,  bioróżnorodność  i  gospodarkę  o  obiegu zamkniętym. Rozpoczęto już znaczną część prac wraz z publikacją w lipcu obszernego pakietu „Gotowi  na  cel  55  proc.”  oraz  dyskusją  na  temat  planu  odbudowy  w  ramach  strategii bioróżnorodności,  którego  ogłoszenie  nastąpi  pod  koniec  tego  roku.  Europa  wysłała zdecydowany  sygnał  świadczący  o  determinacji.  W  tym  samym  tygodniu  straszne  powodzie, które  dotknęły  wiele  gospodarstw  ukazały  potrzebę  pójścia  naprzód.  Społeczność  wiejska  jest gotowa pomóc w tej przemianie. Jestem nawet przekonany, że to oni okażą się jej siłą napędową. Według nas w Unii można debatować na temat wszystkich kwestii  związanych  z klimatem  czy bioróżnorodnością,  stosując  jeden  niezbędny  warunek  wstępny.  Należy  stosować  taki  sam poziom ambicji w naszej polityce handlowej. Nie jest tajemnicą, że Zielony Ład zwiększy różnice występujące w standardach produkcji na naszym rynku wewnętrznym oraz jeśli chodzi o import. Już teraz te  rozbieżności są problematyczne dla licznych  rodzajów produkcji, jako że poważnie wpływają  na  przepływy  pieniężne  wielu  gospodarstw  oraz  ograniczają  inwestycje  w transformację. Porozumienia handlowe, takie jak UE-Mercosur pogłębią te różnice oraz jeszcze bardziej  podważą  nasze  zdolności  inwestycyjne.  Prezydencja  będzie  rozpatrywać  kluczowe decyzje,  takie  jak  ratyfikacja  pakietu.  Jesteśmy  bardzo  zaniepokojeni  decyzją  o  zmianie procedury  ratyfikacji  na  porozumienia  mieszane.  Zmiany  w  umowie  UE-Mercosur  będą interesującym  znacznikiem  dowodzącym  o  spójności (lub jej braku) Unii w  zakresie  głównych celów. Jako  że  nad  słoweńską  prezydencją  piętrzą  się  terminy  dotyczące  kluczowych  kwestii handlowych,  najważniejsze  dla  nas  jest,  aby  odzwierciedlono  dobrowolny  charakter  Zielonego Ładu  w  naszym  podejściu  handlowym.  Będziemy  bacznie  śledzić  wnioski  12. Konferencji Ministerialnej WTO oraz szczytu ws. systemów żywnościowych ONZ jako że dostarczą wskazówek na temat głównych tendencji międzynarodowych w najbliższej przyszłości i pokażą czy Europa może odgrywać wiodącą rolę. W  kontekście  umów  dwustronnych,  oczekujemy  spójnego  podejścia  prezydencji  słoweńskiej, jeśli  chodzi  również  o  wszystkie  porozumienia  wspomniane  w  dokumencie  roboczym  oprócz porozumienia  między  UE  a  Mercosurem,  a  mianowicie  umowę  z  Meksykiem,  Australią, Nową Zelandią i Chile. Kolejna  kluczowa  debata  przeprowadzona  podczas  prezydencji  słoweńskiej  będzie  dotyczyć mechanizmu dostosowania  cen na granicach  z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla. Chęć wdrożenia tego mechanizmu jest wstępną reakcją Europy na kwestię zapewnienia spójności  między  rynkiem  wewnętrznym  a  handlem  międzynarodowym.  Jednak  jeśli  chodzi  o rolnictwo  obecna  propozycja  budzi  pewne  wątpliwości.  Mimo  że  dostrzegamy  możliwość uwzględnienia rolnictwa jako całego pakietu, nie zgadzamy się na system, który obejmuje sektor nawozów,  a  wyklucza  pozostałe  elementy  sektora  rolnictwa.  Ten  sektor  jest  już  nadmiernie chroniony na poziomie UE. Wprowadzenie mechanizmu doprowadzi do dalszego ograniczania źródeł zaopatrzenia dla rolników i spółdzielni, co podważy równowagę finansową rolników oraz zahamuje naszą zdolność do inwestowania w zrównoważoność. Razem  z  prezydencją  słoweńską  będziemy  również  uważnie  obserwowali  gwałtowne  zmiany zachodzące w relacjach między UE a Zjednoczonym Królestwem, jako że kwestia dostaw żywności  w  Zjednoczonym  Królestwie  w  dalszym  ciągu  wiąże  się  z  wieloma  wyzwaniami. Wspieraliśmy podejście UE, mające na celu zapewnienie spójności wspólnego rynku. Odnosząc się teraz do wyłącznie rolniczej części mapy drogowej prezydencji słoweńskiej, muszę przyznać  że  wydaje  się  w  równym  stopniu  ambitna  i  napięta.  Jak  ujął  to  minister  rolnictwa, leśnictwa i żywności, Jože Podgoršek, kluczowym elementem będzie zakończenie pakietu reform dotyczących WPR oraz wsparcie odbudowy po okresie pandemii. Jeżeli chodzi o WPR, prezydencja słoweńska zrealizowała już jeden element, jako że osiągnięto formalną  zgodę  w  sprawie  skonsolidowanych  dokumentów  prawnych  oraz  przekazano  wyniki pierwszego czytania Parlamentowi Europejskiemu. Mam teraz nadzieję, że oficjalne głosowanie na  sesji  plenarnej  w  Parlamencie  Europejskiej  odbędzie  się  pod  koniec  października.  Rychłe zakończenie procesu ma duże znaczenie dla europejskich rolników i spółdzielni rolnych, jako że pozwala to im na lepsze przygotowanie i zaplanowanie przyszłych działań. Kolejnym  kluczowym  priorytetem  słoweńskiej  prezydencji  jest  umocnienie  odporności europejskiego  rolnictwa  oraz  systemu  żywnościowego,  zwłaszcza  w  świetle  doświadczeń nabytych  podczas  pandemii  COVID-19.  Mam  wysokie  oczekiwania  co  do  ustanowienia unijnego  mechanizmu  odpowiedzi  na  kryzys  żywnościowy.  W  kontekście  dalszego zrównoważonego  rozwoju,  prezydencja  podkreśliła  również  znaczenie  usprawnienia  dialogu między obszarami wiejskimi i miejskimi, a także potrzebę dalszego podejmowania inwestycji w cyfryzację,  modernizację  oraz  wsparcia  dla  rolnictwa  rodzinnego  i  kobiet  w  sektorze.  Według europejskich  rolników  i  spółdzielni  rolnych  jest  to  również  kluczowy  element  umożliwiający rozwój  obszarów  wiejskich  oraz  zwiększenie  zrównoważoności  środowiskowej,  społecznej  i gospodarczej sektora. Prezydencja uznała również, że ważne jest wzmocnienie pozycji rolników 3| 4w  łańcuchu  dostaw  żywności.  W  tym  zakresie,  pod  koniec  roku  oczekiwana  jest  publikacja sprawozdania dotyczącego transpozycji i wdrożenia dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Europejscy  rolnicy  z niecierpliwością  czekają na wspomniane  sprawozdanie, jako że sektor już od lat potrzebuje tych przepisów. Kolejnym  ważnym  wydarzeniem  mającym  miejsce  w  drugiej  połowie  roku  jest  publikacja komunikatu  Komisji  Europejskiej  dotyczącego  planu  awaryjnego,  który  ma  zapewnić dostawy  żywności  i  bezpieczeństwo  żywnościowe. Wiele  stron  zainteresowanych  w sektorze  chętnie  zapozna  się  z  mapą  drogową,  która  bez  wątpienia  pobudzi  debatę  dotyczącą potrzeby  zdecydowanego  planu  działania  w  razie  przyszłych  kryzysów,  co  ma  zagwarantować ciągłą dostawę wysokiej jakości, odżywczej żywności w Europie. Zdrowie roślin i zwierząt to dwa obszary, którymi w taki czy inny sposób zajmują się prezydencje z  powodu  ważnej  roli,  jaką  odgrywają  w  bezpieczeństwie  żywności  i  żywnościowym  oraz  ich wkładu  jeśli  chodzi  o  bioróżnorodność  oraz  środowisko.  W  kontekście  zdrowia  roślin,  do prezydencji  słoweńskiej  będzie  należeć  ważne  zadanie  polegające  na  koordynacji  stanowisk państw członkowskich oraz Komisji w  sprawie  spełnienia wymagań fitosanitarnych dla  roślin i produktów  pochodzenia  roślinnego  w  kontekście  negocjacji  odnośnie  umów  handlowych  z krajami  trzecimi.  Jeżeli  chodzi  o  zdrowie  i  dobrostan  zwierząt,  obserwujemy  że  celem prezydencji  jest  dalsze  skupianie  się  na  bezpieczeństwie  biologicznym  oraz  podejmowanie działań  dotyczących  dobrostanu  zwierząt,  opartych  na  oczekiwanym  sprawozdaniu  w  sprawie kontroli sprawności oraz wstępnej ocenie skutków odnośnie unijnych przepisów w zakresie dobrostanu  zwierząt.  Wierzymy  w  mechanizmy  dotyczące  dobrostanu  zwierząt  oparte  na rynku oraz w zasadę „tak dużo jak to koniecznie, tak mało jak możliwe”, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące  zwierząt  w  ramach  podejścia  „Jedno  zdrowie”,  które  obejmuje  zdrowie  ludzi  i zwierząt. Te elementy będą kluczowe, aby osiągnąć cele Zielonego Ładu. Prezydencja  słoweńska  będzie  musiała  również  skupić  się  na  ważnej  kwestii,  która  będzie dogłębnie  analizowana  od  początku  września:  strategii  leśnej  UE. Niestety  propozycja opublikowana w lipcu przez Komisję pokazuję, że daleko jej do odzwierciedlenia rzeczywistości w  terenie.  Teraz  od  Parlamentu  Europejskiego  oraz  prezydencji  w  Radzie  zależy,  aby  dalej prowadzić dyskusję na temat  znaczenia leśnictwa i właścicieli lasów, a zwłaszcza ich wkładu w usprawnienie  zrównoważonej  gospodarki  leśnej  w  UE  oraz  promowanie  wielofunkcyjnej  roli lasów.  Nie  możemy  kompletnie  pominąć  tego  co  do  tej  pory  osiągnięto  w  UE  oraz  na  nowo odkrywać  Ameryki  jeśli  chodzi  o  zarządzanie  naszymi  lasami.  Jestem  przekonany,  że  dalsza ochrona  bioróżnorodności  leśnej  idzie  ramię  w  ramię  z  kontynuacją  rozwoju  europejskich sektorów leśnictwa oraz biogospodarki. Rotacyjna  prezydencja  w  Radzie  ma  również  w  zwyczaju  podkreślać  istotne  kwestie  rolnicze dotyczące  danego  kraju.  Jako  że  państwo  szczyci  się  długotrwałą  tradycją  pszczelarstwa, (posiada  trzy  miody  o  zarejestrowanym  oznaczeniu  geograficznym  (Slovenski  med (ChOG),Kočevski  gozdni  med  (ChOG)  and  Kraški  med  (ChNP)),  nic  dziwnego,  że  Słoweńcy wybrali właśnie ten temat. W pełni  rozumiem i wspieram ten wybór. Jak ostatnio wskazano w sprawozdaniu EUROPOL i INTERPOL OPSON operation report w sprawie fałszowania żywności fałszowanie  i  podrabianie  miodu  jest  głównym  powodem  obaw  i  powszechną  praktyką,  która niszczy  europejską  produkcję  miodu,  ma  negatywny  wpływ  na  ochronę  konsumentów  oraz zagraża  bezpieczeństwu  żywności.  Należy  podjąć  w  tej  sprawie  pewne  działania.  Pierwszym ważnym  krokiem  jest  wzmocnienie  etykietowania.  Z  tego  co  wiemy,  konsumenci  w  coraz większym stopniu są zainteresowani oznakowaniem. Jednakże obecne przepisy nie są pomocne dla unijnych konsumentów. Grupa robocza „Miód” Copa-Cogeca już od jakiegoś czasu wzywa do podjęcia  bardziej  zdecydowanych  działań,  aby  ulepszyć  dyrektywę  w  sprawie  miodu  oraz  aby wyraźnie oznaczać kraje pochodzenia miodu. Bardzo cieszy mnie fakt, że prezydencja naciska na tę kwestię. W istocie jest to ważne dla europejskich konsumentów oraz kluczowe dla przetrwania 4| 4europejskiego  pszczelarstwa.  To  również  pierwszy  krok  w  walce  z  fałszowaniem  miodu  na masową skalę. Wymagania  wobec  prezydencji  słoweńskiej  są  wysokie  jeżeli  chodzi  o  rolnictwo.  Debata dotycząca unijnej  strategii leśnej jeszcze  raz ukazała,  że należy wysłuchać  rolników, właścicieli lasów i spółdzielni  rolnych oraz konsultować  się z tymi podmiotami. Właśnie oni będą musieli wdrożyć w terenie różne nadane z góry polecenia polityczne. Jeżeli niniejsza lista wspomnianych przeze  mnie  kwestii  ma  czegoś  dowieść,  jest  to  z  pewnością  fakt,  że  powodzenie  większości inicjatyw  Zielonego  Ładu  zależy  od  zaangażowania  społeczności  związanej  z  rolnictwem  i leśnictwem.

Ramón ARMENGOL

Przewodniczący Cogeca

Źródło:Copa-Cogeca