Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

Odnawialne źródła energii, w tym energia uzyskiwana z wiatru to przyszłość energetyki na świecie i w Polsce. Co prawda w ciągu ostatnich kilku lat rozwój OZE oraz energetyki wiatrowej w Niemczech, Danii czy Francji lekko zwolnił, co widać po spadku liczby nowych projektów na świecie o 16%, natomiast w UE o 23%, to Polska jest i pozostanie państwem o wysokim potencjale inwestycyjnym w energetyce odnawialnej. Pomimo ciągle trudnej sytuacji na światowej arenie inwestycyjnej, w ostatnich dwóch latach tylko Polska i Hiszpania są państwami, które w Unii Europejskiej odnotowały przyrost liczby projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych typu greenfield. W Polsce w tym czasie miał miejsce wzrost liczby projektów o 5%, co oznacza, że rozpoczęto realizację 237 nowych inwestycji. Ogólna atrakcyjność inwestycyjna Polski w OZE na tle regionu została ponadto potwierdzona w badaniu potencjału krajów Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadzonym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, zgodnie z którym 94% badanych inwestorów ponownie wybrałoby Polskę.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na początek października 2015 roku w Polsce znajdowało się 981 instalacji wiatrowych (zarówno pojedyncze turbiny, jak i duże farmy). Moc zainstalowana w Polskich elektrowniach wiatrowych dochodziła do poziomu 4300 MW podczas gdy w całym roku 2014 moc zainstalowana wyniosła 3,833 MW. W roku 2014 przyrost mocy w energetyce wiatrowej wyniósł ponad 440 MW, więc już widać że przyrost w 2015 roku będzie wyższy niż w roku ubiegłym. Ponadto w ostatnim kwartale tego roku zaplanowanych jest uruchomienie jeszcze dodatkowych mocy wiatrowych. Z danych operatorów wynika, że są przygotowani na przyłączenie znacznej ilości farm wiatrowych do końca roku. Jeżeli przyrost mocy w elektrowniach wiatrowych już zainstalowanych w Polsce oraz w nowych instalacjach osiągnie do końca roku poziom około 1000MW, to całkowity poziom mocy w naszych elektrowniach wiatrowych może przekroczyć łączny poziom 5100 MW. 
Innym bardzo optymistycznym wskaźnikiem jest udział energii elektrycznej z OZE w krajowej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, który w roku 2014 wyniósł 13,30% w porównaniu do 12,20 % w roku 2013.

Energia uzyskiwana z wiatru kreuje nowe inwestycje i miejsca pracy

W latach 2007- 2014 inwestycje w sektorze energetyki wiatrowej wyniosły ok. 22,4 mld PLN, gdzie min. 30% nakładów inwestycyjnych pozostaje w kraju (są to koszty związane z przyłączeniem do sieci energetycznej, usługi eksperckie i finansowe, budowa dróg dojazdowych oraz instalacja turbiny), z czego połowa trafia do regionu inwestycji. Oznacza to, że sektor zainwestował bezpośrednio w Polsce ok. 7 mld zł. Rozwój energetyki wiatrowej będzie się zwiększał także z powodu powstawania nowych firm dostarczających m.in. wieże, łopaty, automatykę oraz zapewniających serwis używanego sprzętu. 
Zwiększa się także z roku na rok ilość pracowników w sektorze energetyki wiatrowej. Porównanie prognozowanego zatrudnienia w energetyce wiatrowej z zatrudnieniem w innych branżach pokazuje skalę oddziaływania polityki wobec OZE na polską gospodarkę.  W Polsce w 2014 r. na rzecz energetyki wiatrowej pracowało 8,4 tys. osób z czego 3,4 tys. miejsc pracy powstało w bezpośrednim otoczeniu branży. Dla porównania, w przemyśle cementowym pracuje w Polsce ok. 6 tys. osób, a w rafineryjnym - 9 tys.  
Budowa farmy wiatrowej na lądzie o mocy 10 MW wiąże się z powstaniem 114 miejsc pracy w trakcie budowy i dodatkowo 5 trwałych miejsc pracy w okresie funkcjonowania. Jest to równoznaczne z faktem. iż, w ciągu nadchodzących 15 lat w sektorze  energetyki wiatrowej będzie pracowało więcej ludzi niż we wszystkich kopalniach węgla kamiennego. 
Warunkiem dalszego szybkiego rozwoju tego sektora OZE jest korzystne otoczenie regulacyjne i prawne zgodnie z którym cała branża energetyki wiatrowej w Polsce musi dostosować się do art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dziennik Unii Europejskiej z 5 czerwca 2009 r. - dalej jako Dyrektywa), której art. 4 mówi, że „każde państwo członkowskie przyjmuje krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych określa dla danego państwa członkowskiego krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r." 
To zobowiązanie w zakresie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, na podstawie schematu przygotowanego przez Komisję Europejską było podstawą powstania w 2010 r. Polskiego Krajowego Planu Działania (KPD), który przedstawia prognozę krajowego rozwoju OZE do 2020 roku wraz z propozycją wsparcia producentów energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Plan koncentruje się głównie na źródłach wykorzystujących energię wiatru oraz biomasę.

Zrównoważyć rynek energii odnawialnej

Dynamiczny rozwój branży energetyki OZE, w tym wiatrowej w Polsce wymaga także rozwiązania problemu nadpodaży zielonych certyfikatów na naszym rynku energetycznym, co sprawia, że cena 1 KWh energii wytworzonej z instalacji OZE spada wpływając znacząco na obniżenie opłacalności produkcji energii w branży odnawialnych źródeł energii. Według szacunków na koniec czerwca 2014, nadpodaż energii odnawialnej w Polsce wyniosła około  11,2 TWh (co stanowiło około ¾ prognozowanego popytu na cały 2014 rok - 15,5 TWh). 
Innym ważnym problemem wpływającym na równomierny i szybki rozwój energetyki wiatrowej jest organizacja systemu sprzedaży energii na aukcjach. Wszystkie nowe projekty zakładające budowę odnawialnych źródeł energii, których właściciele będą chcieli skorzystać z obowiązującego po 2015 r. systemu wsparcia, należy zgłosić do aukcji.
W aukcji, w koszykach aukcyjnych dla instalacji OZE o mocy do 1 MW oraz powyżej 1 MW, wsparcie otrzymają inwestorzy, którzy w przypadku zgłoszonych projektów zebrali pozwolenia niezbędne do uruchomienia produkcji energii - co ma potwierdzać Urząd Regulacji Energetyki - oraz zaoferowali najniższe ceny za sprzedaż energii.
Właściciele projektów, które zostaną objęte wsparciem na podstawie aukcji, otrzymają 15-letnią gwarancję sprzedaży energii po zaoferowanej w aukcji cenie, która będzie co roku zwiększana o wskaźnik inflacji.
Zgodnie z założeniami systemu aukcyjnego, zaoferowane w aukcji ceny za sprzedaż energii nie mogą być wyższe niż wskazane przez rząd maksymalne ceny - tzw. ceny referencyjne. Dodatkowo poziom cen referencyjnych będzie determinować maksymalne wsparcie na poziomie inwestycyjnym - np. w postaci dotacji - które będzie mógł otrzymać inwestor oprócz przyznanego w aukcji wsparcia na poziomie operacyjnym.
Obecnie kluczową sprawą jest by pierwsza aukcja odbyła się na przełomie 2 i 3 kwartału 2016 roku, co przyśpieszy również proces budowy nowych instalacji OZE. Skutkiem tego będzie powstanie pierwszych nowych mocy wiatrowych w III i IV kwartale 2017 roku.

Energia uzyskiwana z wiatru - ważny czynnik bezpieczeństwa energetycznego Polski

Energetyka wiatrowa jest przewidywalna i stabilna jeśli chodzi o koszty (znane i stałe nakłady inwestycyjne, niskie koszty operacyjne), co powoduje, że inwestycje w te źródła są trwałe i mogą funkcjonować po zakończeniu okresu wsparcia. Szybki rozwój energetyki wiatrowej daje realną możliwość zmniejszenia skali importu węgla do Polski, zwłaszcza w perspektywie roku 2020 i kolejnych lat, gdy koszty emisji CO2 znacznie wzrosną. 
Kosztowa efektywność technologii w energetyce wiatrowej jest na bardzo wysokim poziomie dlatego powinna ona być traktowana jako priorytetowa gałąź gospodarki. Z tego powodu, można założyć, że energetyka wiatrowa powinna zapewnić corocznie co najmniej 2 TWh. wzrostu zielonej energii do roku 2020 czyli około 1000 MW nowej mocy rocznie zapewnionej przez firmy biorące udział w aukcjach sprzedaży energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii.
Powinno się także z pewnością podkreślić najważniejsze profity wynikające z rozwoju branży wiatrowej zarówno w gminach jak i w skali całego kraju: 
- intensyfikacja pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, szerszy plan budowy dróg w miejscowościach gdzie planowane są farmy wiatrowe, a także silny impuls dla rynku inwestycyjnego skierowanego do lokalnych przedsiębiorstw w branży OZE; 
- stała aktywność inwestorów i banków w branży OZE w sytuacji globalnej konkurencji o dostęp do kapitału; 
- zredukowanie zależności od importu surowców energetycznych oraz ustabilizowanie cen energii; 
- Powstanie nowych, wysoce innowacyjnych, dobrze płatnych i trwałych miejsc pracy w sektorze energetyki wiatrowej; 
- energetyka wiatrowa przyczynia się do budowy nowych sieci elektroenergetycznych, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne oraz polepsza warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach pozamiejskich.
Podsumowując, można przyjąć, że przy zwiększeniu w latach 2016-2018 wolumenów aukcyjnych dla technologii odnawialnych, wytwarzających około 4000 MWh/MW/rok, do poziomu min. 2 TWh/rok jest prawdopodobne, iż zostanie wyprodukowania w 2020 roku taka ilości energii z OZE która, odpowiada zaciągniętym przez Polskę zobowiązaniom oraz zapewnienia stabilny rozwój gospodarki kraju. To w konsekwencji spowoduje zwiększanie inwestycji w farmy wiatrowe w Polsce do roku 2020 o ok. 3,5 mld zł.

Źródła:
- Urząd Regulacji Energetyki - źródła statystyczne - Potencjał krajowy OZE w liczbach.
- Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - dane dot. zatrudnienia w sektorze energetyki wiatrowej
- https://www.uke.gov.pl/dyrektywy - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

===============================================

 

Autor: Tomasz Kodłubański

 

 

 

 

 
powrót
 
Niższe dopłaty w 2020 roku? ... Powstaje polska giełda spożywc ... Susza a gleba ...
... – Projekt wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Krok po kroku dążymy do tego, aby polskie roln ... Trwa zima. Dla rolników i ogrodników to spokojniejsza pora. Tradycyjnie to czas podsumowań, analiz i podejmowania decyzji dotyczących sposobu prowadzenia upraw. W minio ...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność