Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

Współczesna energetyka wiatrowa jest technologią o korzystnym (w porównaniu z innymi technologiami produkcji energii) wpływie na środowisko, a przy tym pozwalającą w sposób efektywny ekonomicznie realizować cele postawione przed Polską w ramach Pakietu klimatycznego UE. Rozwój technologii doprowadził do wyeliminowania jej wad oraz redukcji kosztów pozyskiwania energii z wiatru, wraz z dalszymi perspektywami ich spadku. Dodatkowo energetyka wiatrowa ma potencjalnie bardzo duże znaczenie dla rozwoju regionalnego i lokalnego, poprzez zwiększanie przychodów samorządów lokalnych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rynku dla firm produkujących urządzenia i komponenty dla tej technologii. 

Dlatego  też  znaczącą  rolę  odgrywa  kształtowanie  polityki  państwa  w  taki sposób, aby gospodarka i całe społeczeństwo mogło w pełni korzystać z 
olbrzymiego, niewykorzystanego potencjału tkwiącego w krajowych zasobach 
energii wiatru, wysoko rozwiniętej i efektywnej ekonomicznie technologii i już  zdobytych doświadczeniach. Jest to ciągle niezwykle atrakcyjny i 
niedostatecznie wykorzystany obszar aktywności gospodarczej w Polsce. 
Potrzebne są dalsze prace nad większym (w stosunku do obecnej sytuacji)
i bardziej wieloaspektowym (większe udziały oznaczają też więcej problemów 
do aktywnego rozwiązania) odzwierciedleniem roli energetyki wiatrowej w  w krajowej i lokalnej polityce energetycznej. 
Teren Polski centralnej obejmującej swoim zasięgiem głównie województwo łódzkie pod względem klimatycznym i ukształtowania terenu pod budowę elektrowni wiatrowych znajduje się wśród kilku regionów naszego kraju, które posiadają najlepsze warunki do realizacji tego typu inwestycji.


Uwarunkowania klimatyczne i terenowe w Polsce centralnej


Na terenie woj. łódzkiego średnie prędkości wiatru na wysokości 100 metrów nad poziomem gruntu mieszczą się w przedziale między 5 a 7 m/s natomiast na wysokości 50 m n.p.g. - między 5 a 6 m/s. Województwo łódzkie według mapy wietrzności IMIGW w przeważającej części znajduje się w strefie II, określanej jako korzystna dla instalacji wiatrowych. Średnia prędkość wiatru w strefie II na wysokości 20 m n.p.g. wynosi 4,5 do 5 m/s. 
Prędkość wiatru w ujęciu przestrzennym to także uzależnienie od wysokości. Średnia prędkość wiatru rośnie wraz z wysokością względem powierzchni 
ziemi. Im wyżej tym wiatr ma coraz bardziej stały charakter (mniejsze turbulencje spowodowane 21 ukształtowaniem terenu). Z drugiej strony wraz ze wzrostem wysokości względem poziomu morza zmniejsza się gęstość powietrza a to oznacza mniejszą proporcjonalnie moc wiatru. W związku z brakiem specjalistycznego oprogramowania do analizy zasobów energii wiatrowej w województwie łódzkim wprowadzono uproszczone zasady wyznaczania klas szorstkości: 
klasa „0-1" - teren w odległości co najmniej 1 km od lasu i 1 km od miejscowości, klasa „2" - teren w odległości 0,5 km od lasu i 0,5 km od miejscowości , klasa „3" - tereny w odległości do 0,1 km do 0,5 km od lasów i miejscowości wreszcie klasa „4" - miasta, czyli obszary o niesprzyjających warunkach lokalizowania wiatraków. 
Do wyznaczenia obszarów o najlepszych warunkach wietrznych uwzględniono również wcześniej analizowane ograniczenia obszarami chronionymi, kompleksami leśnymi, drogami, liniami kolejowymi oraz zabudową.

Najlepsze warunki wietrzne występują w północnej części województwa. Miasta na prawach powiatu wykazują niski udział terenów otwartych. Czternaście spośród 24 powiatów posiada tereny otwarte mieszczące się w przedziale od 20 do 50 tys. ha. Dla powiatu sieradzkiego, największego w województwie mieści się od 100 do 130 tys. ha terenów otwartych.
Ze względu na powierzchniowy udział obszarów przyrody chronionej prawnie w powierzchni powiatów, który wynosi przeciętnie od 20 do 40% istnieją duże możliwości budowy turbin wiatrowych. Największy potencjał ma powiat sieradzki, w którym już istnieje szereg elektrowni wiatrowych - elektrownia wiatrowa w Burzeninie, park elektrowni wiatrowych w miejscowości Rossoszyca i siłownia wiatrowa w Błaszkach.

 

 

 


Stan obecny - istniejące turbiny wiatrowe i ich rozwój

W chwili obecnej na terenie województwa łódzkiego istnieje elektrownia wiatrowa Kamieńsk radomszczański na Górze Kamieńsk, która składa się z 15 turbin każda o mocy 2 MW, co łącznie daje 30 MW mocy zainstalowanej oraz istnieje kilka niewielkich elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 2,496 MW. Łączna moc tych elektrowni jest bardzo niewielka. Istniejąca produkcja energii wiatrowej w województwie łódzkim wynosi 32,5 MW a planowane jest 111,6MW, czyli wzrost o ok. 300%.
Pozostałe elektrownie mają moc znacznie mniejszą niż elektrownia położona w pobliżu kopalni Bełchatów. „Ekoenergia" Siedlątków zbudowana w Pęczniewie poddębickim ma moc 0,850, a elektrownia Niedźwiada usytuowana w powiecie łowickim podobnie jak Łyskornia z Białej Wieluńskiej 0,500 MW. Zbliżoną moc mają „Eco Volt" Rzeczyca z Zadzimia poddębickiego 0,300 MW oraz Zamoście ze Strzelec Wielkich położonych w pobliżu Pajęczna 0,250MW. Znacznie słabsze są turbiny z Woli Rogozińskiej w powiecie zgierskim 0,100MW i turbina „Kulak" Szadek w regionie zduńskowolskim 0,095 MW mocy.

Od kilku lat przybywa szybko farm wiatrowych na terenie woj. łódzkiego, w tym w szczególności w obrębie powiatu skierniewickiego. Większość z nich już działa. Lokalne społeczności coraz wyraźniej widzą korzyści, jakie niesie budowa źródeł energii wiatrowej w ich gminach. Do końca 2015 roku w skierniewickim starostwie wydano 49 pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych. Wiatraki są lub będą na terenie gminy Głuchów ( Borysław, Celigów, Białynin Krasówka, Prusy, Białynin Południe, Głuchów, Złota, Wysokienice, Skoczykłody, gminy Lipce Reymontowskie (Mszadla), gminy Bolimów (Humin) oraz gminy Słupia (Gzów, Bonarów, Słupia).

W powiecie skierniewickim najwięcej wiatraków powstaje na terenie gminy Głuchów. Są tam dwie farmy wiatrowe, gdzie jedna liczy 20 turbin, a druga - 12. Moc pierwszej z nich to 20 MW. Inwestycja powstała przy wsparciu środków z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007-2013, Działanie 9.4. Łączna wartość unijnej dotacji wyniosła 40 mln zł. 
Farma wiatrowa Głuchów składa się z 10 elektrowni wiatrowych Vestas V90, każda o mocy 2 MW, które zostały podłączone do sieci PGE linią kablową 110 kV o długości 2,2 km, poprzez GPZ 30/110 kV. Szacuje się, że będą one produkować w skali roku w sumie ok. 50 GWh energii elektrycznej. Właściciel farmy wiatrowej zamierza ją rozbudować o kolejne 20 MW. II etap budowy farmy wiatrowej w woj. łódzkim ma ruszyć wiosną przyszłego roku. O tym, że w powiecie skierniewickim inwestorzy upatrzyli sobie tereny gminy Głuchów, zadecydowały m.in. warunki atmosferyczne. Wójt gminy  nie ukrywa, że wiatraki to wymierne korzyści dla gminy. Większych protestów tu nie było i jakoś szczególnie nie trzeba było przekonywać  mieszkańców do wiatraków. 
Dla gminy to konkretny zysk. Z farmy w Głuchowie gmina otrzymała za 2015 rok 84 tysięcy złotych w podatku od nieruchomości  gminy Głuchów. 
Kolejna farma znajduje się na terenie gminy Słupia, gdzie usytuowanych jest 13 wiatraków. Pozostałe pozwolenia udzielone zostały na pojedyncze wiatraki. 
Kolejne zyski przyjdą po całkowitym zakończeniu farmy w Białyninie. Póki co zakończył się tam pierwszy etap budowy. Inwestorami są zarówno podmioty z Polski, jak i z zagranicy.


Planowane elektrownie wiatrowe w Polsce centralnej


Farma wiatrowa złożona z 11 elektrowni wiatrowych powstanie na terenie łódzkich gmin Parzęczew i Dalików. Budowa wiatraków ma ruszyć w tym roku. Na terenie gminy Parzęczew stanie 6 elektrowni wiatrowych, a w gminie Dalików 5 turbin. Moc każdej z nich ma wynieść 3 MW, a turbiny będą posadowione na ogromnych wieżach o wysokości 138 m. Elektrownie wiatrowe będą zlokalizowane w odległości od 500 do 1000 m od zabudowań mieszkalnych. 
Szacuje się, że elektrownie wiatrowe będą produkować energię wystarczającą do zaspokojenia potrzeb na prąd dla ok. 37 tys. gospodarstw domowych. 
Władze obu gmin liczą, że po uruchomieniu inwestycji przyczyni się ona do zwiększenia gminnych przychodów z tytułu podatków od wiatraków, które będzie płacić inwestor. 
Siłownie mają powstać na terenach prywatnych w rejonie Parzęczewa i Śniatowej  Budżet gminy zyska prawie pół miliona złotych rocznie z tytułu podatku. Inwestor już urządził spotkania z mieszkańcami na temat oddziaływania turbin powietrznych na środowisko. 

Oto planowane do budowy elektrownie wiatrowe w woj. łódzkim. Poniżej podana nazwa miejscowości oraz gminy, w której elektrownia zostanie wybudowana oraz planowana moc w MW:

1. Skoczykłody - Głuchów 36,0
2. Ścieki - Rawa Maz. 21,8 
3. Sulejów - Sulejów 5,0 
4. Kamieńsk - Kamieńsk 2,4 
5. Bartochów Kol. - Warta 1,8 
6. Zduńska Wola - Zduńska Wola 1,5 
7. Męcka Wola - m. Sieradz 1,2 
8. Grabia III - Sędziejowice 1,0 
9. Goszczanów - Goszczanów 1,0 
10. Pstrokonie - Zapolice 0,9 
11. Brodnia - Pęczniew 0,8 
12. Nadolna Wieś - Dmosin 0,7 
13. Bogucice - Zadzim 0,6 
14. Zakrzew - Warta 0,6 
15. Góra Bałdrzychowska 0,6 
16. Wielka Wieś - Widawa 0,6 
17. Wolnica - Grabowska Burzenin 0,6 19.
18. Lubola - Pęczniew 0,6 
19. Brzeg - Pęczniew 0,6 
20. Zygry - Zadzim 0,6


W roku ubiegłym podpisana została umowa na budowę dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych, których łączna moc wyniesie 4 MW. Ich lokalizacją jest Działoszyn w województwie łódzkim.
Wartość całej inwestycji to 28 420 mln zł netto, a jej realizacja rozpocznie się w kwietniu. Plan zakłada, że prace zakończone zostaną w listopadzie tego roku. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, który wspiera projekty energetyczne przyjazne środowisku.
Farma wiatrowa o mocy 36 MW, do końca roku zostanie również uruchomiona na terenie gminy Dąbrowice.
Farma Wiatrowa Dąbrowice będzie składać się z 13 elektrowni o łącznej mocy 36 MW. Farma powstanie na terenie gminy Dąbrowice, powiat kutnowski w województwie łódzkim. Budowa ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Za realizację odpowiada Elektrownia Wiatrowa Dąbrowice Sp. z o.o.

Jak widać z ww. opisu stanu i możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce centralnej, branża ta odnotowuje stały i dynamiczny wzrost. Perspektywy zwiększenia potencjału wytwórczego energetyki wiatrowej są bardzo dobre tym bardziej, że jeśli chodzi o koszty wytwarzania energii użytkowej energetyka wiatrowa wypada bardzo dobrze szczególnie w zestawieniu z kosztami produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. W Polsce centralnej oprócz zasobów węgla brunatnego wydobywanego w kopalni Bełchatów nie ma innych źródeł pozyskiwania surowców służących do wytwarzania energii w sposób tradycyjny. Zdecydowana większość palenisk i kotłów grzewczych jest opalana różnego rodzaju asortymentem węgla kamiennego, oleju opałowego czy gazu ziemnego. Taki sposób wytwarzania energii cieplnej czy elektrycznej na skalę przemysłową jest drogi oraz przyczynia się do stałej degradacji środowiska naturalnego. 

Dla porównania, koszty produkcji energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych w 2020 r. w UE będą porównywalne z kosztami produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, ale będą niższe od wszystkich innych technologii wytwarzania energii elektrycznej ze spalania węgla, gazu i ropy naftowej, i to we wszystkich przyjętych scenariuszach zmian cen paliw kopalnych. Farmy wiatrowe charakteryzują się też najkrótszym okresem budowy, porównywalnym z instalacjami wykorzystania gazu wysypiskowego. Farmy wiatrowe budowane są w UE w czasie 2-krotnie krótszym niż systemy kogeneracyjne na biomasę, 4-krotnie krótszym niż elektrownie wodne i 6-krotnie krótszym niż elektrownie jądrowe. 
Inwestowanie w instalacje energetyki wiatrowej na poziomie lokalnym jak i w skali kraju jest bardzo opłacalne zarówno ze względu na niższe koszty eksploatacji elektrowni wiatrowych i wytwarzania energii oraz na skutek braku szkodliwości instalacji wiatrowych dla środowiska naturalnego i ludności.

źródła:

- "WIZJA ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE DO 2020 R. INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ" Raport wykonany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
- " Strategia Marki - Łódzkie Energetyczne" Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.

 

Tekst:Tomasz Kodłubański 
powrót
 
Niższe dopłaty w 2020 roku? ... Powstaje polska giełda spożywc ... Susza a gleba ...
... – Projekt wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Krok po kroku dążymy do tego, aby polskie roln ... Trwa zima. Dla rolników i ogrodników to spokojniejsza pora. Tradycyjnie to czas podsumowań, analiz i podejmowania decyzji dotyczących sposobu prowadzenia upraw. W minio ...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność