Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

Mikro i małe elektrownie wiatrowe, o których mowa w poniższym tekście, to instalacje, których nie sposób rozpatrywać pod kątem technologicznym bez rozróżnienia na poszczególne jej typy. Podstawowym kryterium podziału jest kierunek osi obrotu, według którego wyróżnia się instalacje poziome (HAWT) i pionowe (VAWT). Technologia dotyczy tutaj instalacji o mocy 3 - 5 kW.

Głównie są to przydomowe elektrownie wiatrowe, które zdobywają coraz większą popularność w Polsce. Energia wiatru jest jednym z najchętniej wybieranych przez konsumentów źródeł zasilania.

Obecnie inwestor chcąc zainstalować przydomową elektrownie wiatrową musi liczyć się z barierami prawno-ekonomicznymi. Ma to związek z traktowaniem tej inwestycji według "Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" oraz "Prawa budowlanego". Jeżeli urządzenie nie jest na stałe związane z gruntem, tzn. instalacja znajduje się na dachu, bądź jest przytwierdzona do komina (nie wystaje ponad 3 metry nad obiekt) pozwolenie na budowę oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie są wymagane. Natomiast jeśli planuje się instalację postawioną na fundamentach, inwestor potrzebuje pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Należy również zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydawanego przez wójta (burmistrza/ prezydenta miasta). Jeżeli takowy plan nie istnieje konieczne jest zdobycie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, powinien zawierać: określenie granic terenu objętego wnioskiem, określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy określenie parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko. 
W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określony jest szereg warunków, których spełnienie gwarantuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy: odpowiednie zabudowanie działek sąsiednich, dostępność drogi publicznej, uzbrojenie terenu oraz czy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów, lub jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc, a także zgodność decyzji z przepisami odrębnymi. Kolejną decyzją, potrzebną do instalacji elektrowni wiatrowej jest pozwolenie na budowę, wydawane przez starostę. Jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki, decyzja zostaje wydana w ciągu miesiąca. Jej ważność to 3 lata, co jest równoważne z jej wygaśnięciem po trzech latach, jeżeli budowa nie została rozpoczęta. Po zakończeniu budowy należy złożyć do właściwego organu zawiadomienie o zakończeniu budowy i zdobycie pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli organ do 21 dni nie zgłosi sprzeciwu, można przystąpić do użytkowania elektrowni wiatrowej. 
Elektrownia wiatrowa to urządzenie powodujące hałas. Inwestor musi się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z tego faktu. Dopuszczalny poziom hałasu określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska nie może przekraczać od 40 do 65 dB w zależności od terenu zabudowanego bądź niezabudowanego. Kolejnym ważnym aspektem, który warto poruszyć jest możliwość sprzedaży nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej. Konieczne w tym wypadku jest uzyskanie od Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie takiej działalności gospodarczej oraz zarejestrowanie jej w Urzędzie Miasta lub Gminy.

Warunki ekonomiczne

Determinanty ekonomiczne rozpatrywać można w ujęciu mikro i makro. Z punkty widzenia konsumenta - ostatecznego odbiorcy energii elektrycznej, można wyróżnić kryteria, według których wybiera on źródło zasilania. Głównym czynnikiem jest kwestia oszczędności. Gospodarstwa domowe szukają możliwie jak najtańszego rozwiązania, aby zminimalizować koszty prądu. Cena energii dostarczanej przez zakłady energetyczne jest wysoka, a jej jakość i stałość dostawy pozostawiają wiele do życzenia. Często jedynym wyjściem jest przejście w niekonwencjonalne źródła energii, co ma związek z częściowym bądź całkowitym uniezależnieniem się od lokalnych sieci elektroenergetycznych. 
Z punktu widzenia państwa, energetyka niekonwencjonalna, tudzież energia z odnawialnych źródeł, jest szansą dla gospodarki. Przynależność do Unii Europejskiej nakłada na Polskę obowiązki związane z ograniczeniem szkodliwego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Strategia Europa 20/20/20 zobowiązuje Polskę do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami 1990 r.; zwiększenia do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii oraz dążenia do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. W celu realizacji tychże zaleceń polska gospodarka energetyczna musi nieco zmienić swoją strukturę. Kolejnym argumentem jest potrzeba uniezależnienia się energetycznie od innych państw. Dobra polityka energetyczna pozwoli na lepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych, nowe miejsca pracy, czy wzrost gospodarczy. Jest to ogromna szansa dla energetyki wiatrowej, która to ze względu na korzystne warunki w kraju, może odnieść sukces.

Warunki naturalne i geograficzne

Wieloletnia obserwacja zachowania wiatru na różnych obszarach Polski pomaga stworzyć tzw. mapę wiatrową określającą tereny mniej lub bardziej sprzyjające powstawaniu elektrowni wiatrowych. Najkorzystniejsze warunki występują w Polsce w następujących regionach: tereny środkowe, najbardziej wysunięte na północ części wybrzeża od Koszalina po Hel, rejon wyspy Wolin, Suwalszczyzna, środkowa Wielkopolska i Mazowsze, Beskid Śląski i Żywiecki oraz Bieszczady i Pogórze Dynowskie.


Uwarunkowania ekologiczne


Energia pozyskiwana z wiatru jest źródłem niewyczerpalnym i niezagrażającym środowisku. W porównaniu do energetyki konwencjonalnej, jej wykorzystanie nie generuje wzrostu dwutlenku węgla, natomiast wpływa dodatnio na zwiększenie efektywności energetycznej. Produkcja energii poprzez instalację małych elektrowni wiatrowych niesie ze sobą takie korzyści jak: brak skażenia gleby i wód gruntowych czy niezauważalny wpływ na ekosystemy. Energetyka wiatrowa spotyka się jednocześnie z krytyką ze strony ekologów, którzy opowiadają się za bezpieczeństwem ptaków. Szczególnym zagrożeniem są wysokie wiatraki - farmy wiatrowe, których łopaty są dla przelatujących ptaków niezauważalne. Jednak problem ten nie dotyczy bezpośrednio przydomowych elektrowni wiatrowych, o których mowa w raporcie. Energetyka wiatrowa może przyczynić się do realizacji Dyrektyw Unii Europejskiej, dotyczących ograniczenia szkodliwego wpływu źródeł zasilania na środowisko. Wcześniej już wspomniana strategia Europa 20/20/20 dokładnie precyzuje wymagania wobec Polski, które ta jest zobowiązana spełnić do 2020 roku. Cele mające związek z ochroną środowiska to: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii i dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%.
Powyższe założenia otwierają szereg perspektyw przed energetyką wiatrową. Można spekulować, że polska polityka energetyczna nastawiona na ochronę środowiska, stanie się bardziej przyjazna dla inwestorów na rynku elektrowni wiatrowych, a co za tym idzie zniweluje liczne bariery wpływające negatywnie na wielkość popytu.


Typy małych elektrowni wiatrowych


Przez przydomowe elektrownie wiatrowe rozumie się zespół urządzeń terenowych służących do wytworzenia i magazynowania energii elektrycznej dla celów jej użycia w gospodarstwach domowych. Główną zaletą przydomowych elektrowni wiatrowych jest częściowe lub całkowite uniezależnienie się od zewnętrznego dostawcy energii elektrycznej. Oto przykłady poszczególnych rodzajów małych elektrowni wiatrowych4 : Systemy autonomiczne (OFF - GRID) - rodzaj instalacji samodzielnej, nie przyłączonej do sieci elektroenergetycznej. Takie rozwiązanie wiąże się z koniecznością magazynowania wytworzonej energii w specjalnych akumulatorach. Elektrownie tego typu mogą występować również w postaci układów hybrydowych, tzn. zintegrowanych z innymi źródłami energii odnawialnej

Systemy działające w ramach generacji rozproszonej (ON - GRID) - instalacja podłączona do sieci elektroenergetycznej, odpowiedzialność za ciągłość dostaw oraz parametry energii ponosi operator systemu. Istnieje możliwość oddania do sieci nadmiaru energii wytworzonej przez instalację.

Systemy mieszane - rodzaj instalacji działającej samodzielnie, jednak w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii korzysta z zasilania energią z sieci elektroenergetycznej. Przy tej technologii wykorzystuje się akumulatory elektrochemiczne służące magazynowaniu energii. Aby zasilić gospodarstwo domowe w energię elektryczną płynącą z siły wiatru, stosuje się mikro- i małe elektrownie, ponieważ ich moc jest wystarczająca, tym samym odpowiada potrzebom konsumentów. Poniżej opisane są rodzaje instalacji według kryterium ich mocy: mikroelektrownie wiatrowe - o mocy poniżej 100 W. Pełnią funkcję urządzenia ładującego baterie akumulatorów, które to z kolei zasilają obwody wydzielone w miejscach, gdzie sieć elektroenergetyczna nie występuje. Elektrownie tego typu znajdują zastosowanie przy zasilaniu części oświetlenia domu: pojedynczych lamp a nawet urządzeń.
Małe elektrownie wiatrowe - o mocy od 100 W do 50 kW. Najbardziej popularne w warunkach przydomowych są elektrownie 3-5 kW. Ich moc wspomaga energię zmagazynowaną w akumulatorach, zapewnia zasilenie oświetlenia i elektryczności w gospodarstwach domowych a nawet małych firmach. Małe siłownie wiatrowe umieszczane są na dachach (od 1,5m) lub na maszcie (15 - 20 m nad poziomem gruntu). Duże elektrownie wiatrowe - o mocy powyżej 100 kW, stosowane są przede wszystkim do wytwarzania prądu w celu jego dalszej odsprzedaży do sieci elektroenergetycznej. Takie rozwiązanie wymaga zgody na przyłączenie od lokalnego operatora sieci, a elektrownia musi spełniać odpowiednie kryteria. Duże elektrownie wiatrowe osadza się na wieżach 70-, 80-, a nawet 100- czy 120- metrowych. Kolejnym kryterium podziału elektrowni wiatrowych jest położenie osi obrotu wirnika.


Wyróżnia się tutaj dwa rodzaje instalacji: poziome elektrownie wiatrowe i pionowe elektrownie wiatrowe.

Poziome elektrownie wiatrowe HAWT - powszechnie znane i stosowane zarówno na farmach wiatrowych jak i w dziedzinie małych przydomowych elektrowni wiatrowych (ponad 95% stosowanych rozwiązań). Podstawową zaletą korzystania z turbin poziomych jest ich wysoka wydajność przy większych prędkościach wiatru. Zyskują również przewagę nad pionowymi elektrowniami dzięki niższej cenie oraz większej dostępności. Instalacja posiada śmigła o ilości łopat zależnej od potrzeb właściciela. Istnieją wirniki jedno-, dwu-, trzy- lub wielopłatowe.

Pionowe elektrownie wiatrowe VAWT - mniej rozpowszechniony typ elektrowni. Ma to związek z wyższą w stosunku do elektrowni poziomych ceną oraz ich małą dostępnością na rynku energetyki wiatrowej.

Większość elektrowni wiatrowych typu VAWT opiera się o następujące rozwiązania konstrukcyjne: turbiny Savoniusa istotą działania wirnika Savoniusa jest wykorzystanie siły parcia wiatru oraz w bardzo niewielkim stopniu siły nośnej. Wadą tego rodzaju elektrowni jest fakt, że część powierzchni wirnika hamuje wiatrak. Ponadto wymaga on solidnej konstrukcji ze względu na małą odporność na silne podmuchy wiatru.

Turbiny Darrieusa turbina wykorzystuje siłę aerodynamiczną, powstającą na łopatkach wirnika. Konstrukcja ta sprzyja maksymalizacji efektywności pozyskania energii wiatru, dzięki czemu zyskuje przewagę nad turbiną Savoniusa.

Zalety i wady elektrowni wiatrowych

Zaletą przydomowych elektrowni wiatrowych, jest możliwość pozyskania darmowego prądu ze źródeł odnawialnych. Wiąże się to z możliwością częściowego uniezależnienia energetycznego gospodarstw domowych od elektrowni lokalnych. Wysokie koszty inwestycji mogą być pomniejszone dzięki dofinansowaniom i dotacjom ze strony Unii Europejskiej, której to zależy na zwiększeniu udziału energii OZE w polskiej energetyce. Jest to technologia z dużymi perspektywami rozwoju, ciągle rozwijająca się oraz zwiększająca swoją wydajność. Niestety elektrownie wiatrowe wymagają idealnych warunków do ich funkcjonowania. W przeciwnym razie zwrot nakładów finansowych może potrwać nawet kilkanaście lat. Budowa wiatraka wymaga licznych pozwoleń, zgodności z regulacjami prawnymi.

Pozioma elektrownia wiatrowa - zalety - wysoka sprawność turbin, estetyczny wygląd, duża wydajność przy pozyskiwaniu energii wiatru, a wady - na skutek wysokiej prędkości obrotowej wiatrak emituje hałas, mechanizm zatrzymujący turbinę przy silnym wietrze, mechanizm naprowadzający na wiatr.

Pionowa elektrownia wiatrowa - zalety - praca niezależna od kierunku wiatru, łatwy montaż, nie wymaga wysokich masztów, cicha praca, odporność na silny wiatr oraz złe warunki atmosferyczne, estetyczny wygląd
Wady - niska sprawność wiatraków, wysokie koszty instalacji, na skutek niewielkiej prędkości obrotowej, wiatrak wymaga przyłączenia generatora wolnobieżnego lub przekładni, ich zastosowanie zmniejsza wydajność wiatraka oraz powoduje hałas.

Przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż elektrowni wiatrowych, korzystają z dostaw producentów działających zarówno w Polsce jak i zagranicą. Niestety ponad dwa razy więcej turbin wiatrowych sprowadzono niż wyprodukowano w Polsce. Produkty najczęściej pochodzą z krajów azjatyckich, USA, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Największy udział - 50%, w imporcie turbin wiatrowych do Polski mają Chiny.

Przedsiębiorstwa zawierające w swojej ofercie małe elektrownie wiatrowe obejmują swoim zasięgiem nie tylko rynek lokalny. Docierają ze swoimi produktami do klientów w całej Polsce i poza jej granicami. Dlatego też ceny niejednokrotnie podawane są w obcej walucie. Aby sporządzić zestawienie cenowe instalacji wiatrowych oferowanych na polskim rynku, należy wziąć pod uwagę ich różniącą się technologię. Koszt instalacji wiatrowej kształtują następujące składowe: turbina wiatrowa, kontroler ładowania, akumulatory (OFF - GRID), grzałka zrzutowa (OFF - GRID), inwerter jednofazowy, inwerter trójfazowy, osprzęt elektryczny (+ licznik energii elektrycznej jeśli instalacja ON - GRID), maszt na linkach odciągowych, maszt wolnostojący i fundament Cena elektrowni obejmuje również koszty związane z transportem i montażem instalacji. Wszystkie zestawienia cenowe znacznie się różnią, w związku z tym konieczne jest pewnego rodzaju uśrednienie parametrów oraz zakres oferowanych usług dodatkowych.

 

Opłacalność małych elektrowni wiatrowych


Wysokie nakłady inwestycyjne związane budową elektrowni zrekompensowane są niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Roczne koszty eksploatacyjne elektrowni wiatrowych to jedynie 3% kosztów inwestycyjnych. Elektrownie wiatrowe charakteryzują się szybkim okresem zwrotu poniesionych nakładów. Prawidłowo zaprojektowana instalacja może zacząć przynosić pewne zyski już po 6 latach od momentu oddania jej do eksploatacji. Stopień opłacalności inwestycji w małe elektrownie wiatrowe rozpatruje się pod różnym kątem. Czynnikami które warunkują czas zwrotu nakładów są między innymi: warunki naturalne (np. średnia prędkość wiatru), odległość instalacji od sieci energetycznej, realna cena energii elektrycznej, wysokość uzyskanej dotacji, kredytu, stopień zużycia energii przez inwestora i forma rozliczenia z zakładem energetycznym. Niestabilność tych uwarunkowań utrudnia dokładne określenie czasu zwrotu kosztów inwestycji. Dodatkowo na jego długość wpływają czynniki instytucjonalne, takie jak: stopa procentowa, oprocentowanie kredytu, okres spłaty kredytu, okres amortyzacji i ryzyko finansowe. Oszczędności wynikające z wykorzystania energii wiatru są więc zależne od rocznej produkcji energii, obecnej ceny energii oraz prognozowanych jej zmian. Aby zatem dokonać analizy wydajności przydomowej elektrowni wiatrowej, powinno się oszacować ilość energii elektrycznej, którą jest ona w stanie wytworzyć przy określonych warunkach, a następnie porównać do rachunków za energię dostarczaną przez sieć energetyczną.


Popyt potencjalny i rzeczywisty na rynku małych elektrowni wiatrowych


Popyt potencjalny


Aby podjąć analizę popytu na rynku małych elektrowni wiatrowych należy wpierw zapoznać się z pojęciem popytu potencjalnego. W tym wypadku będzie on oznaczał liczbę podmiotów gospodarczych wykazujących chęć zakupu produktu, niepopartą ich siłą nabywczą. Barierą stają się liczne niedoskonałości rynku, takie jak brak wystarczającej informacji, przeszkody infrastruktury, ograniczone zasoby, czy brak środków finansowych potencjalnych nabywców. W celu sprecyzowania ilościowego wymiaru pojęcia popytu potencjalnego, należy postawić pytanie - do których podmiotów oferta małych elektrowni wiatrowych jest kierowana. Biorąc zatem pod uwagę szereg uwarunkowań charakteryzujących poszczególne grupy podmiotów, inwestorami będą tutaj właściciele domów jednorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe odpowiedzialne za bloki, instytucje samorządowe oraz przedsiębiorstwa.

Bardzo ważny jest aktualny poziom oraz intensywność wzrostu zainteresowania inwestycją w energię wiatru poszczególnych podmiotów rynku. Jak można zauważyć, najwyższym stopniem zainteresowania oraz najbardziej intensywnym jego wzrostem cechują się inwestorzy prywatni i gospodarstwa rolne. Według danych GUS-u w 2012 roku w Polsce zarejestrowano 37 427 gospodarstw domowych, z czego 12,5% (4444 gospodarstwa) należą do województwa śląskiego. Zużycie energii przez przeciętne gospodarstwo domowe na terenach wiejskich w ciągu roku wynosi ok.2400 kWh12, można więc przyjąć, że elektrownia o mocy 3kW - 5kW byłaby w stanie zasilić gospodarstwo w potrzebną energię elektryczną. Można spekulować że wzrost liczby gospodarstw domowych to efekt wyższego stopnia zamożności społeczeństwa polskiego. Wnioskiem który należy wysnuć jest wysoka i wciąż rosnąca skłonność do inwestycji gospodarstw domowych w odnawialne źródła energii, których instalacja pozwala częściowo uniezależnić się od sieci energetycznych. Obiecującym rynkiem jest również sektor rolnictwa, gdzie zainteresowanie małymi elektrowniami wiatrowymi jest równie wysokie. Zużycie energii w sektorze rolnictwa to aż 6% całego bilansu energii. Niestety wysokie ceny spowodowane oddaleniem gospodarstw od źródeł energii oraz problemy związane z dostawą energii o odpowiedniej jakości i mocy nie są powodem do zadowolenia. Sytuacja będzie się pogarszać z uwagi na narastające bariery, związane chociażby z przebudową wiejskich sieci energetycznych. Szansą dla gospodarstw rolnych jest więc uniezależnienie się od lokalnych dostawców i wykorzystanie pełnego zakresu korzyści które niesie ze sobą instalacja elektrowni wiatrowej. Nieco gorsza sytuacja ma miejsce wśród spółdzielni mieszkaniowych, będących równocześnie jednym z największych odbiorców w miejskich systemach ciepłowniczych. Ta grupa odbiorców pobiera kilkadziesiąt procent energii dostarczanej przez spółki ciepłownicze. Niestety fakt ten nie wpływa na możliwość negocjacji ceny, które nie są dla spółdzielni korzystne.

W związku z tym konieczna jest poprawa efektywności energetycznej, poprzez wprowadzenie innych, alternatywnych źródeł energii. Zainteresowanie ze strony przedsiębiorców utrzymuje się na stałym poziomie. Polska polityka energetyczna, wzorując się na innych krajach europejskich, powinna zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w zieloną energię. Zachęty w postaci licznych ulg podatkowych dla firm wykorzystujących energie z OZE, mają duże szanse wzbudzić zainteresowanie tym tematem sektor przedsiębiorstw. Wzrost cen energii elektrycznej nie jest jedynym determinantem wzrostu zainteresowania społeczeństwa energetyką wiatrową. Równie ważnym argumentem przemawiającym za dużą wydajnością instalacji wiatrowej są sprzyjające warunki naturalne na terenie kraju i województwa śląskiego. Klimat nie tak bardzo różniący się od klimatu Niemiec, gdzie prężnie rozwija się sektor energetyki wiatrowej, daje olbrzymie możliwości. Jest to racja przeważająca za optymistyczną prognozą dla energetyki wiatrowej na rynku polskim, analogicznie fakt ten powinien stać się impulsem ku większemu zainteresowaniu oraz szerszej grupie inwestorów.

 

 

Popyt rzeczywisty


Popyt rzeczywisty określa rzeczywiste zapotrzebowanie na produkt poparte świadectwem zakupu. Łączna roczna wielkość sprzedaży instalacji wiatrowych w Polsce to kilkadziesiąt sztuk. Instytut Energetyki Odnawialnej podaje informacje że w 2010 roku większość firm z sektora małych elektrowni wiatrowych zadeklarowało wzrost sprzedaży od 15 do 30% (w przypadku dystrybutorów), a niektórzy producenci planują podwojenie swojej produkcji. Natomiast z Krajowego Planu Działań wynika, że małe elektrownie wiatrowe mają dostarczyć do 2020 roku 550 MW mocy w kraju. IEO ocenia że stanowi to odpowiednik budowy ponad 100 tys. pojedynczych instalacji. Można zatem spekulować, co stało się przyczyną wzrostu zapotrzebowania na omawiany produkt oraz jakie czynniki są motywem dalszego rozwoju rynku małych elektrowni wiatrowych. Wzrost sprzedaży świadczy między innymi o rosnącym stopniu zamożności społeczeństwa, wyższej świadomości potencjalnych klientów oraz lepszej informacji na rynku. Dostępność produktu jakim są poszczególne typy instalacji wiatrowych oraz rosnąca cena prądu również przemawiają za obecnym i prognozowanym poziomem popytu. Ważnym aspektem jest także dążenie lokalnych samorządów do uniezależnienia się od sieci energetycznych, przez co zmienia się politykę energetyczną na bardziej otwartą na nowoczesne technologie. Państwu natomiast zależy na tym, aby jego gospodarka stała się bardziej konkurencyjna na arenie międzynarodowej, co wiąże się z osiągnięciem choćby częściowej suwerenności energetycznej. Niestety liczne bariery prawno-ekonomiczne rozumiane przez skomplikowane procedury i przepisy oraz brak oferty banków, które sfinansowałyby inwestycję, są czynnikiem spowalniającym tempo rozwoju na rynku małych elektrowni wiatrowych.

 

 

 

Podsumowanie

 

Rynek mikro i małych elektrowni wiatrowych w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju. Analiza popytu wykazuje, że najbardziej obiecującymi grupami inwestorów są gospodarstwa domowe i sektor rolnictwa. Obecnie, niewielkie zapotrzebowanie na omawiany produkt ma związek z licznymi barierami prawno-ekonomicznymi, jednak wraz z wprowadzeniem w życie dyrektyw Unii Europejskiej oraz ostatecznym sporządzeniem przez Ministerstwo Gospodarki Ustawy o OZE, sytuacja potencjalnego inwestora ma szanse ulec zmianie. Czynnikiem warunkującym rozwój energetyki wiatrowej w Polsce jest dostatecznie dobra infrastruktura, gdzie warunki naturalne i geograficzne umożliwiają czerpanie korzyści z instalacji wiatrowych oraz zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Oferta na rynku małych elektrowni wiatrowych, pomimo niewielkiej liczby producentów jest dość szeroka. Inwestor w zależności od warunków oraz preferencji ma dostęp do produktów o różnej technologii. Kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom opłacalności jest rodzaj i wielkość instalacji od których zależy także jej końcowa cena. Dlatego każdy inwestor powinien przeprowadzić indywidualną analizę opłacalności inwestycji tak by jej poziom nie był niższy niż przy zastosowaniu tradycyjnego - konwencjonalnego systemu zasilania. Końcowy koszt instalacji oraz jej montażu, który jak wynika z analiz jest przeważnie dość wysoki i stanowi pewne utrudnienie dla inwestorów. Nie można nie doceniać również innych niekorzystnych czynników mogących zahamować rozwój mikro i małej energetyki wiatrowej w naszym kraju. Na drodze rozwoju energetyki wiatrowej przeszkodą jest niska świadomość społeczeństwa oraz ciągle niejednoznaczna polityka państwa w zakresie elektrowni wiatrowych. Trzeba mieć nadzieję, że wkrótce nadejdzie nowy lepszy 'wiatr', który skieruje polską energetykę wiatrową w dobrym kierunku.

 


Źródła:

- Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl ; www.strateg.stat.gov.pl ) 

- Raporty Instytutu Energetyki Odnawialnej: Małoskalowe odnawialne źródła energii i mikroinstalacji. ; Rynek małych elektrowni wiatrowych w Polsce - Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. 
- Raport: "Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa" 
- "Poradnik małej energetyki wiatrowej"; Olsztyn, maj 2011 
- Baza danych urządzeń Małych Elektrowni Wiatrowych (MEW), 
- Strony internetowe charakteryzujące rynek małych elektrowni wiatrowych: www.swind.pl ; www.przydomowe-elektrownie.waw.pl ; www.oze.pl ; www.generatory-wiatrowe.pl ; www.baza-oze.pl


Autor:Tomasz Kodłubański
powrót
 
Niższe dopłaty w 2020 roku? ... Powstaje polska giełda spożywc ... Susza a gleba ...
... – Projekt wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Krok po kroku dążymy do tego, aby polskie roln ... Trwa zima. Dla rolników i ogrodników to spokojniejsza pora. Tradycyjnie to czas podsumowań, analiz i podejmowania decyzji dotyczących sposobu prowadzenia upraw. W minio ...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność