Rolnik Polski

Czwartek
29-6-2017

26 tydzień
Czas letni
Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych sto
2009-03-25

 

Używając sprzęt rolniczy przede wszystkim należy się nim posługiwać, w sposób wskazany w dołączonej do niego instrukcji obsługi.

Obsługa samojezdnych lub stacjonarnych maszyn rolniczych czy też melioracyjnych wymaga odpowiednich kwalifikacji czy też dodatkowego przeszkolenia.

więcej >

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej
2009-03-25

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracowników nieposiadających wymaganych kwalifikacji stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Niedopuszczalne jest również wykonywanie prac na terenie leśnym bez powiadomienia właściciela lasu.

więcej >

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji cukru.
2009-03-25

 Na stanowisku pracy powinna być umieszczona instrukcja obsługi, która w szczególności zawiera określenie sposobu postępowania w przypadku awarii urządzeń technicznych oraz wystąpienia zagrożeń wynikających z przebiegu reakcji fizycznych i chemicznych w procesach zagęszczania roztworów cukrowych i krystalizacji cukru. więcej >

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.
2009-03-25

 Pracownicy z uszkodzonym naskórkiem rąk nie powinni być dopuszczeni do pracy wymagającej bezpośredniej styczności z przetwarzanym surowcem, półproduktem i produktem. więcej >

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych.
2009-03-25

 Pracownicy zatrudnieni w procesie technologicznym przetwórstwa mleka i jego pochodnych powinni używać odzieży roboczej, w szczególności nakrycia głowy szczelnie okrywającego włosy. Pracownicy z uszkodzonym naskórkiem rąk nie powinni być dopuszczeni do pracy wymagającej bezpośredniej styczności z przetwarzanymi surowcami i produktami. więcej >

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia r
2009-03-25

 Każde stanowisko pracy związane z obsługą maszyn i urządzeń technicznych należy wyposażyć w szczegółową instrukcję obsługi oraz w szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. więcej >

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji olejów roślinnych.
2009-03-25

 W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych, w których nawet krótkotrwałe wyłączenie energii elektrycznej może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, należy zapewnić rezerwowe źródło energii elektrycznej do oświetlenia dróg ewakuacyjnych, włączające się automatycznie z chwilą zaniku napięcia w sieci podstawowej. więcej >

Sposób i tryb zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalenie jego okoliczności i przyczyn
2009-03-25

Wypadek zgłasza się właściwej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bezpośrednio w siedzibie tej jednostki albo za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. więcej >

RENTY STRUKTURALNE
2009-03-25

 Problematykę dotyczącą rent strukturalnych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (dalej zwane: „Rozporządzeniem”). więcej >

Ubezpieczenie społeczne rolników
2009-03-25

 

Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy prawa podlega rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, domownik rolnika,  jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

więcej >

UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE
2009-03-25

 Zakres ubezpieczenia rolników został uregulowany w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

więcej >

 
Rzepak - czym kierować się w d ... Bogucki ogłasza dopłaty do zak ... Film o zasklepianiu gleb ...
Aktualnie producenci rzepaku dokonują wyboru materiału siewnego pod nowe zasiewy. Zastanawiają się, które z odmian najlepiej sprawdzą się w ich gospodarstwach. Oczywiśc ...

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia, który zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów, w tym pomocy dla producentów mleka w formie refundac ...

W ramach realizacji projektu RECARE (Preventing and remediating degradation of soils in Europe through land care) Zespół Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Grunt ...

© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność