Rolnik Polski

Niedziela
27-5-2018

21 tydzień
Czas letni
Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >Kontakt
RolnikPolski.pl
home
System identyfikacji i rejestracji zwierząt
Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych, czyli bydło, owce, kozy i świnie, w systemie informatycznym prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prowadzenie rejestru ma istotne znaczenie dla ustalania miejsc pobytu czy przemieszczania zwierząt. Głównym jednak celem prowadzenia Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
        Gromadzone w bazie danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt informacje na temat zwierząt ich miejsc przebywania, ich posiadaczy czy informacje o przemieszczeniach zwierząt pozwalają na śledzenie życia zwierząt.
        Aby móc prowadzić rejestr konieczne jest oznakowanie zwierząt. Oznakowanie bydła polega na założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków lub duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego, który umożliwia indywidualną identyfikację każdego zwierzęcia. W przypadku owiec i kóz oznakowanie polega na założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków lub duplikatu z indywidualnym numerem identyfikacyjnym. W przypadku owiec urodzonych po 1 stycznia 2008 r. i przeznaczonych do handlu oznakowanie polega na założeniu na lewej małżowinie usznej kolczyka z numerem identyfikacyjnym oraz założeniu na prawej małżowinie usznej kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator z numerem identyfikacyjnym. Oznakowanie świń natomiast polega na wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego albo założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym albo duplikatu kolczyka.
Zaopatrywanie się w kolczyki.
        Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek posiadacza zwierząt przydziela pulę numerów identyfikacyjnych, którymi będą oznakowane zwierzęta.
        Wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych jest dostępny w każdym biurze powiatowym ARiMR.
        Zamówienie na kolczyki można złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR na formularzu udostępnionym przez Agencję lub bezpośrednio u dostawcy kolczyków. Lista dostawców kolczyków oraz ich cena dostępne są w biurze powiatowym ARiMR.
Znaki identyfikacyjne.
        Znaki identyfikacyjne powinny być założone w taki sposób, aby pozwalały na łatwe odczytanie numeru, uniemożliwiały jego ponowne użycie w przypadku usunięcia, uniemożliwiały łatwe zagubienie.
        Kolczyki do oznakowania zwierząt składają się z dwóch części żeńskiej i męskiej, wykonane są z giętkiego tworzywa barwy żółtej dla bydła, łososiowej dla owiec, kóz i świń. Kolczyki ponadto są tak skonstruowane, aby uniemożliwić samookaleczanie się zwierząt.
        W przypadku uszkodzenia lub zagubienia kolczyka, posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu kolczyka. Wniosek składa się w powiatowym biurze Agencji na formularz udostępnionym przez Agencję. Na duplikacie znajdują się takie same dane jak na utraconym bądź uszkodzonym kolczyku, a ponadto cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu.
        Wszelkie formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WWW.arimr.gov.pl.
Obowiązki posiadacza zwierząt w ramach systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
1.        Zgłoszenie się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania numeru producenta;
2.        Rejestracja siedziby stada, zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych;
Zgłoszenie zwierząt do rejestru oraz zdarzeń ich dotyczących posiadacz dokonuje na drukach systemowych dostępnych w biurach powiatowych i Oddziałach Regionalnych. Wskazane zgłoszenia dotyczą: rejestracji zwierzęcia (urodzenie, przywóz z państw spoza UE, kupno z państw UE), przemieszczenie zwierzęcia (kupno, sprzedaż, wywóz, sprzedaż do państw UE), padnięcie, ubój.
W ciągu 7 dni od zmiany miejsca pobytu bydła, owiec lub kóz posiadacz tych zwierząt obowiązany jest zgłosić w biurze powiatowym ARiMR taką zmianę.
Zwiększenie lub zmniejszenie stada trzody chlewnej, posiadacz trzody obowiązany jest zgłosić w terminie 30 dni od zaistnienia zmiany w biurze powiatowym ARiMR.
3.        Oznakowanie zwierząt i ich rejestracja;
Posiadacz zwierzęcia obowiązany jest do jego oznakowania i zgłoszenia tego faktu w Agencji przed opuszczeniem zwierzęcia z gospodarstwa albo:
- w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia - w przypadku bydła
- w terminie do 180 dni od urodzenia - w przypadku owiec i kóz
- niezwłocznie, nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez zwierzę gospodarskie siedziby stada - w przypadku świń.
        Zwierzęta zakupione w UE przy wjeździe do Polski zachowują dotychczasowe oznakowanie. Nie wolno kolczyka usuwać ani zastępować go innym. W przypadku utraty bądź uszkodzenia należy wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu.
        Zwierzęta przywiezione spoza UE otrzymują nowy numer identyfikacyjny.
4.        Prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej dla każdego gatunku zwierząt. Wzór księgi rejestracji dostępny na stronie internetowej Agencji WWW.arimr.gov.pl;
Do prowadzenia księgi rejestracji obowiązani są: posiadacze bydła, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się transportem, posiadacze owiec i kóz, z wyjątkiem przewoźników, posiadacze świń, z wyjątkiem podmiotów prowadzących rzeźnie, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymujących zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt lub na pokazach, wystawach czy konkursach.
Wpis do księgi rejestracji dokonuje sie niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia nie później jednak niż w terminie 7 dni. Wpisu należy dokonać w j. polskim, w sposób czytelny, zrozumiały i trwały. Wszelkie zmiany należy dokonywać w ten sposób aby możliwe było odczytanie poprzedniego wpisu.
5.        Prowadzenie spisu owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy;powrót
 
Kiła kapusty w uprawie rzepak ... Rynek ciągników styczeń - kwie ... Bezpieczna pomoc przy zbiorach ...

Ubiegłoroczna jesień wyróżniła się wyjątkowo obfitymi opadami deszczu. Pogoda taka, oprócz utrudnień w zbiorze kukurydzy, przyczyniła się również do zwiększonego wys ...

Ciągniki marki John Deere były najchętniej wybierane przez polskich rolników w okresie od stycznia do kwietnia 2018 roku. W pierwszych czterech miesiącach tego roku, ...

Jutro, tj. 18 maja br. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została podpisana przez Prezy ...

© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność