Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

Poprawa gospodarki wodnej w rolnictwie
2006-05-15

Poprzez poprawę gospodarki wodnej można rozumieć podejmowanie działań z zakresu melioracji wodnych, zarówno podstawowych, jak i szczegółowych, czy też projekty związane z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, które mają za zadanie regulację stosunków wodnych w glebie, oraz ułatwienie jej uprawy. Gospodarkę wodną w rolnictwie może również poprawić odpowiednie zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

Na powyższe działania możliwe jest uzyskanie wsparcia wynikającego z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, 2004-2006”.

więcej >

Przywracanie równowagi leśnej.
2006-04-18

Potencjał leśny może zostać zaburzony, m. in. przez pożary i klęski żywiołowe. W takich sytuacjach, należy podjąć działania mające na celu przywrócenie funkcji gospodarczych, społecznych i ekologicznych terenów leśnych, dotkniętych takimi zdarzeniami. Należy również podejmować działania, zapobiegające powstawaniu takich zdarzeń i szkód.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI LASÓW

W przypadku zaburzenia potencjału leśnego przez pożary i inne klęski żywiołowe, właściciel lasu zobowiązany jest do ...

więcej >

Zalesianie gleb marginalnych
2006-04-04

Poprzez gleby marginalne należy rozumieć pozostające w użytkowaniu rolniczym, lub ewidencji gruntów rolnych, gleby które mają małe znaczenie dla rolnictwa ze względu na nieopłacalność produkcji, lub też nie nadają się do produkcji żywności. Są to zazwyczaj gleby o niskiej bonitacji ( V, VI, VIz ). Można podzielić je na cztery grupy gleb:

  1. nieurodzajne gleby użytków rolnych, na których ze względu na niekorzystne uwarunkowania przyrodnicze i erozję nie opłaca się prowadzić produkcji rolnej
  2. utwory bezglebowe czyli pozbawione warstwy próchniczej, powstałe w skutek mechanicznych zniszczeń ( np. przez kopalnie odkrywkowe)
  3. gleby zanieczyszczone chemicznie
  4. tereny położone w sposób uniemożliwiający prowadzenie na nich prawidłowej gospodarki rolnej
więcej >

Scalanie i wymiana gruntów
2006-04-04

Celem scalenia gruntów jest uzyskanie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie, poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Poprzez grunty należy rozumieć nieruchomości rolne, grunty leśne, grunty pod wodami, drogami i terenami kolejowymi oraz nieużytki.

więcej >

Melioracje wodne szczegółowe
2005-11-27

Informacje ogólne:

Melioracje wodne stanowią jeden z ważniejszych elementów infrastruktury, który posiada istotny wpływ na możliwości produkcyjne w rolnictwie. Chodzi tutaj m.in. o takie zagadnienia, jak nawadnianie pól, osuszanie terenów bagiennych, ochrona przed zalewaniem itp. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu obowiązywały szczególne regulacje związane z melioracjami wodnymi dla potrzeb rolnictwa, jednak teraz system organizacji prawnej melioracji wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 154, poz. 1803 z późniejszymi zmianami) zwane w skrócie „PW”.

więcej >

Gospodarka leśna
2005-09-29

Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, z uwzględnieniem w szczególności następujących celów:
1) zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;
2) ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:

więcej >

Ochrona gruntów rolnych i leśnych
2005-09-29

Gruntami rolnymi są grunty:
1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne;
2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;
3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;
4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,
6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych;
7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;
8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa;
9) torfowisk i oczek wodnych;
10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych. więcej >

Klasyfikacja gruntów i ich jakości
2005-09-29

Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się grunty rolne oraz grunty pod lasami, a także grunty pod wodozbiorami (wodami zamkniętymi) o powierzchni do 10 ha.

Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się w ramach rocznych planów tej klasyfikacji, a także:
1) przy wykonywaniu prac geodezyjno-urządzeniowych w związku z przekształceniem powierzchniowej struktury nieruchomości (scalenie, wymiana gruntów itp.),
2) w przypadku melioracji gruntów i łąk - po upływie 2 lat po dokonaniu melioracji,
3) na podstawie uchwał prezydiów wojewódzkich rad narodowych podjętych w przypadkach stwierdzenia istotnych błędów w dotychczas obowiązującej klasyfikacji gruntów na terenie wsi lub gromady

więcej >

Ewidencja gruntów i budynków
2005-09-29

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,
2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,
3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:
1) właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części,
2) miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt l,
3) informacje o wpisaniu do rejestru zabytków,
4) wartość nieruchomości.

więcej >

 
Niższe dopłaty w 2020 roku? ... Powstaje polska giełda spożywc ... Susza a gleba ...
... – Projekt wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Krok po kroku dążymy do tego, aby polskie roln ... Trwa zima. Dla rolników i ogrodników to spokojniejsza pora. Tradycyjnie to czas podsumowań, analiz i podejmowania decyzji dotyczących sposobu prowadzenia upraw. W minio ...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność