Rolnik Polski

Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >RODO >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

Uwłaszczenie
2006-04-05

Brak zasady powszechności ksiąg wieczystych, regulowanie stosunków własnościowych w drodze decyzji administracyjnych, restrykcyjne wymogi  norm obszarowych i wymagań stawianych przed nabywcami gruntów rolnych i inne przesłanki, spowodowały w okresie powojennym destabilizację stosunków własnościowych w rolnictwie.

więcej >

Przekazanie gospodarstw następcy
2006-04-04

UPRAWNIONY DO PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ZA RENTĘ STRUKTURALNĄ
Uprawnionym do przekazania gospodarstwa za rentę strukturalną, jest producent rolny będący osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rolnik), pod warunkiem, że:

  1. ma ukończone 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników;
  2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 5 lat;
więcej >

Dziedziczenie gospodarstw rolnych
2006-04-04

Pojęcie gospodarstwa rolnego definiuje art. 55³ kodeksu cywilnego w myśl którego za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

PODSTAWA DZIEDZICZENIA
Powołanie do spadku może wynikać z ustawy albo z testamentu.

DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE

WARUNKI WAŻNOŚCI TESTAMENTU
Zgodnie z art. 941 k.c. rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można tylko przez testament. Przez testament należy rozumieć czynność prawną, jednostronną i odwołalną przez którą spadkodawca (zwany również testatorem) rozporządza swym majątkiem na wypadek śmierci. W praktyce przez testament rozumie się również dokument zawierający ostatnia wolę spadkodawcy.

więcej >

Zakup i sprzedaż nieruchomości
2006-04-04

UMOWA SPRZEDAŻY
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na nabywcę własności i wydania rzeczy, a kupujący zobowiązuje się do odebrania rzeczy i zapłaty umówionej ceny. Umowa sprzedaży, potocznie zwana umową kupna - sprzedaży, w przypadku nieruchomości musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Nie zachowanie tej formy powoduje nieważność samej umowy, a więc i przeniesienia własności. W sytuacji takiej, jeśli nie dojdzie do późniejszego zawarcia umowy we właściwej formie, lub też własność nieruchomości nie zostanie przeniesiona na podstawie innej czynności prawnej (np. darowizna czy też w drodze dziedziczenia), nabywca będzie mógł uzyskać właśność nieruchomości jedynie w drodze zasiedzenia. Okres zasiedzenie w sytuacji nabycia nieruchomości bez zachowania właściwej formy umowy wynosi aż 30 lat.

więcej >

Dzierżawa gospodarstwa rolnego
2005-09-29

PRZEDMIOT UMOWY
W umowie tej wydzierżawiający zobowiązuje się dać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Wydzierżawiający nie musi być właścicielem rzeczy oddanej w dzierżawę i nie musi mu przysługiwać wobec niej jakieś prawo...

więcej >

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego
2005-09-29

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI GOSPODARSTWO ROLNEGO PRZEZ PODZIAŁ FIZYCZNY
Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czas nie dłuższy niż lat pięć. Takie ograniczenie może ulec jednak przedłużeniu na kolejne pięć lat. Zniesienie współwłasności, a tym samym podział rzeczy wspólnej, wchodzi w rachubę tylko w stosunku do rzeczy mogących być przedmiotem współwłasności. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że podział fizyczny rzeczy jest z reguły najbardziej sprawiedliwy i pożądany zwłaszcza dla niezamożnych współwłaścicieli dlatego, że unika się w ten sposób obciążania ich wysokimi, częstokroć nierealnymi spłatami. Przy rozstrzyganiu o sposobie zniesienia współwłasności decydujący jest stan prawny i faktyczny istniejący w chwili dokonywania zniesienia współwłasności.

więcej >

 
Niższe dopłaty w 2020 roku? ... Powstaje polska giełda spożywc ... Susza a gleba ...
... – Projekt wpisuje się bardzo szeroko w wykorzystanie cyfryzacji, w celu skojarzenia rolników-producentów z rynkiem. Krok po kroku dążymy do tego, aby polskie roln ... Trwa zima. Dla rolników i ogrodników to spokojniejsza pora. Tradycyjnie to czas podsumowań, analiz i podejmowania decyzji dotyczących sposobu prowadzenia upraw. W minio ...
© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność