Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda był dziś gospodarzem spotkania Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w formacie poszerzonym o kraje regionu, tj. Bułgarię, Chorwację, Rumunię i Słowenię (GV4+4). Było to drugie spotkanie na szczeblu Ministrów Rolnictwa w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Ze względu na sytuację epidemiczną i obostrzenia obowiązujące w Europie rozmowy ministrów odbyły się w formie wideokonferencji.

Wyzwania strategii „Od pola do stołu”

Głównym tematem dyskusji były szanse i wyzwania dla gospodarstw rolnych państw GV4+4 w świetle strategii „Od pola do stołu”. Prezentując stanowisko minister Grzegorz Puda podkreślił, że podstawowym zadaniem rolnictwa jest produkcja żywności i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli. Zdaniem ministra Unia Europejska powinna mieć istotny wkład w globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Tym samym, w dalszych pracach na forum UE i krajowym, należy zapewnić, aby zaproponowana transformacja systemu żywnościowego nie ograniczyła produkcji rolnej w UE i nie osłabiła konkurencyjności unijnego sektora rolnego.

– Ciężar realizacji ambitnych celów Strategii „Od pola do stołu“ musi być równomiernie rozłożony na wszystkie ogniwa łańcucha, a odpowiedzialność nie może obciążać tylko producentów rolnych, w szczególności tych drobnych i średnich – zaznaczył Grzegorz Puda.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że kluczowe znaczenie ma stworzenie takich mechanizmów wsparcia, które umożliwią gospodarstwom rolnym pełne wykorzystanie ich potencjału w zakresie przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe.

W konkluzjach rozmów na ten temat ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (Republiki Czeskiej, Węgier, Polski i Słowacji) oraz Bułgarii, Chorwacji i Rumunii przyjęli „Wspólną deklarację w sprawie szans i wyzwań dla gospodarstw rolnych w świetle strategii Od pola do stołu”. Dokument podsumowuje wspólne postulaty naszego regionu w tym zakresie i zostanie przekazany przez polską prezydencję GV4 do Komisji Europejskiej celem jak najpełniejszego uwzględnienia uzgodnionego stanowiska w ramach prac na forum UE.

Plany Strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej

Drugim tematem rozmów były Plany Strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Ministrowie  wymienili się doświadczeniami na temat krajowych przygotowań oraz sposobu odniesienia się poszczególnych państw do rekomendacji Komisji Europejskiej.

Minister Grzegorz Puda zaznaczył, że same rekomendacje Komisji Europejskiej traktujemy jako wyznaczające kierunek, w jakim powinniśmy zmierzać, chcąc wpisać się w realizację celów Zielonego Ładu. Polska oczekuje, że Komisja – oceniając ostateczną wersję naszego Planu – będzie brać pod uwagę wyłącznie wymogi i cele określone w przepisach prawa.

– Nasze podejście do realizacji Zielonego Ładu zakłada wdrożenie interwencji I i II filaru, które odpowiadają na potrzeby związane z ograniczeniem stosowania nawozów i pestycydów, antybiotyków, a także transformację rolnictwa w kierunku gospodarki cyfrowej. Z jednej strony będą to instrumenty zachęcające do stosowania praktyk rolniczych poprawiających stan gleb, wód i powietrza, ograniczających zużycie wody. Z drugiej strony będzie to wsparcie inwestycyjne umożliwiające modernizowanie gospodarstw i stosowanie precyzyjnych technologii – poinformował minister Puda.

Ważnym komponentem mającym wpływ na osiąganie celów Zielonego Ładu jest transfer wiedzy i zapewnienie odpowiednio dostosowanego do wyzwań środowiskowo-klimatycznych doradztwa.

Zwiększenie organizacji sektora rolnego państw GV4+4

Dalszej części spotkania przewodniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Ministrowie dyskutowali na temat działań, które mogłyby zostać podjęte na rzecz zwiększenia organizacji sektora rolnego państw GV4+4. Wiceminister Bartosik podkreślił, że pojedynczy producent nie jest liczącym się partnerem biznesowym dla silnego i skonsolidowanego otoczenia handlowo-produkcyjnego.

– Na braku współpracy i porozumienia między producentami rolnymi korzystają pośrednicy, przejmujący dużą część dochodów ze sprzedaży produkcji rolnej. Stąd, aby skutecznie przeciwdziałać tendencjom, konieczna jest współpraca rolników i tworzenie wspólnych struktur gospodarczych, między innymi w postaci grup lub organizacji producentów zdolnych sięgać po korzyści związane z ekonomią skali – podkreślił Ryszard Bartosik.

Inicjatywa BIOEAST

Na zakończenie dzisiejszego spotkania ministrowie omówili stan prac i możliwe kierunki rozwoju Inicjatywy BIOEAST, utworzonej w 2016 roku, w celu ukształtowania i rozwoju współpracy makroregionalnej w obszarze badań i innowacji na rzecz rolnictwa i biogospodarki pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej

Szóste w historii roczne przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej zakończy się 30 czerwca 2021 roku. Przypadło na trudny czas pandemii COVID-19, a jego celem było prowadzenie dialogu i inicjowanie działań na rzecz skierowania życia społeczno-gospodarczego w regionie ponownie na właściwe tory, zgodnie z tytułem i mottem programu polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. 

1 lipca 2021r. Polska przekaże prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej Węgrom, które będą kontynuowały prace w ramach tej formacji.

Materiały

Do pobrania
Deklaracja​_Ministrów​_Rolnictwa​_V4+4.pdf 0.44MB

Źródło:MRiRW