Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

Badanie  wskaźnika  zaufania  europejskich  rolników  przeprowadzone  w  siedmiu  państwach członkowskich UE i w Zjednoczonym Królestwie wyeksponowało nieznaczną poprawę nastrojów po jesieni 2020  r. Mimo  że wyniki ankiety wskazują,  że  respondenci  z większym optymizmem spoglądają  w  przyszłość,  różnią  się  one  w  zależności  od  krajów  i  regionów,  a  czasem,  mimo znacznej poprawy, nastroje pozostają negatywne.

W Belgii (Flandrii) odnotowano wzrost wskaźnika w  ciągu ostatnich  sześciu miesięcy –  rolnicy wierzą  w  odbudowę  i  poprawę  sytuacji  gospodarczej.  Nastroje  w  branży  owocowej  uległy pogorszeniu  w  stosunku  do  poprzednich  badań  ze  względu  na  spadek  cen,  w  szczególności gruszek,  co  wynika  z  wysokiego  poziomu  zapasów.  Skutki  Covid-19  są  również  odczuwalne  w sektorze ziemniaków, wołowiny i cielęciny. We Francji poziom optymizmu względem własnej działalności jest najwyższy od 2008 r. – mniej rolników  zmaga  się  z  poważnymi  trudnościami  niż  w  ostatnim  kwartale.  Najgorsze  nastroje panują wśród francuskich hodowców bydła, owiec i kóz.

Wskaźnik  zaufania  w  Niemczech  ustabilizował  się  na  niskim  poziomie  –  oczekiwania  co  do przebiegu dyskusji na temat środków ochrony roślin i WPR negatywnie się na nim odbiły. Z drugiej strony, wskaźnik zaufania na Węgrzech od trzech miesięcy stale, powoli się podnosi – węgierscy  rolnicy  spoglądają  w  przyszłość  z  nieznacznym  optymizmem,  co  ustabilizowało wskaźnik na kolejne pół roku. Włochy były jednym z pierwszych krajów dotkniętych przez pandemię i jasno widać, że nastroje pogorszyły  się  w  stosunku  do  trzeciego  kwartału  2020  r.,  kiedy  to  złagodzenie  obostrzeń wpłynęło na ich poprawę. Co więcej, rolnicy spodziewają się pogorszenia sytuacji ze względu na kiepską pogodę i spadek popytu na pewne produkty. W  Holandii  nastroje  rolników  są  coraz  lepsze,  co  można  wytłumaczyć  poprawą  wskaźnika zaufania  od  pierwszego  kwartału  2021  r.,  z  wyjątkiem  rolników  prowadzących  uprawy wielkoobszarowe,  wśród  których  poziom  zaufania  spada.  Optymizm  w  produkcji  szklarniowej plasuje  się  na  rekordowo  wysokim  poziomie,  a  wskaźnik  zaufania  w  sektorze  wieprzowiny, wyrobów mlecznych i drobiu jest bardzo do niego zbliżony. W Szwecji poziom zaufania rośnie od trzeciego kwartału 2018 r. W pierwszym kwartale 2020 r. wystąpiły znaczne wahania. Znowu zaobserwowano jednak tendencję wzrostową. Na pytanie o problemy i trudności  związane  z prowadzeniem  gospodarstwa podczas pandemii rolnicy w Niemczech odpowiedzieli w większości przecząco, a rolnicy w Belgii zgłosili najwięcej trudności, co widać na wykresie poniżej.

Do  najczęściej  zgłaszanych  problemów  należą  spadek  cen  zbytu,  warunki  meteorologiczne,  a także uregulowania i przepisy dotyczące zdrowia i środowiska. Należy zwrócić uwagę na fakt, że mimo że nie zostały one odzwierciedlone w wynikach badania, niedawne  porozumienie  w  sprawie  WPR  oraz  cele  Europejskiego  Zielonego  Ładu  na  pewno wpłynęły  na  nastroje  rolników.  Wiele  aspektów  nadal  niepokoi  sektor  rolny  –  na  przykład spójność tego porozumienia z celami, które trzeba będzie zrealizować w terenie.

Źródło:Copa-Cogeca