Warning: A non-numeric value encountered in /home/anew/ftp/wwwsebastian/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5480

W dokumencie pt. „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.” Komisja zaproponowała przegląd  lub  przedstawienie  dwunastu  inicjatyw  politycznych.  Copa  i  Cogeca podzielają cel w zakresie jak najszybszego osiągnięcia neutralności pod względem emisji  we  wszystkich  sektorach,  a  sektor  rolny  i  leśny  mają  tu  do  odegrania kluczową  rolę. Sposób  realizacji tych bardzo ambitnych  celów to jednak  zupełnie co innego, a unijne organizacje rolnicze będą musiały dokładnie przyjrzeć się wielu zagadnieniom, o których mowa w pakiecie. Mimo że pakiet „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.” odnosi się nie tylko do sektorów rolnego i leśnego, są one wymienione w licznych wnioskach, które Komisja dzisiaj zaprezentowała. Wiele kwestii  dotyczących  przeglądu  LULUCF,  dyrektywy  w  sprawie  energii  odnawialnej,  systemu handlu  emisjami,  wspólnego  wysiłku  redukcyjnego  i  propozycji  dotyczących  mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla i innych nadal jest przedmiotem  negocjacji.  Copa  i  Cogeca  popierają  te  wysiłki.  Rolnictwo  i  leśnictwo  to  jedyne sektory, które są w stanie naturalnie magazynować dwutlenek węgla, równocześnie zapewniając dostawy żywności i biomasy o strategicznym znaczeniu dla UE. W  reakcji  na  pakiet  Pekka  Pesonen,  sekretarz  generalny  Copa-Cogeca  powiedział:  „Ocena wpływu  tak  szeroko  zakrojonego  pakietu  reform  na  sektor  rolny  jest  skomplikowanym zadaniem,  gdyż  zaproponowano  liczne  środki  i  mechanizmy  prowadzące  do  redukcji  emisji o co  najmniej  55%  do  roku  2030,  których  złożone  skutki  będą  się  kumulować.  Zielony  Ład wyraźnie wpisuje się we wzorzec zachowań Komisji. UE zaprezentowała  zdecydowaną wizję dla wewnętrznego rynku, którą jesteśmy w stanie poprzeć, ciągle brakuje jednak konkretnych rozwiązań,  zwłaszcza  dla  sektora  rolnego,  pozwalających  na  zapewnienie  spójności z międzynarodowym handlem”. Komisja przedstawiła wiele propozycji dotyczących rynku wewnętrznego, które trzeba będzie dokładnie  ocenić.  Copa  i  Cogeca  zauważyły,  że  w  rozporządzeniu  LULUCF  wprowadzono ambitny  cel  dotyczący  usunięcia  310  mln  ton  ekwiwalentu  CO2 do  2030  r.  Komisja  musi wyjaśnić  sektorom  rolnemu i leśnemu, w jaki  sposób  chce  zrealizować ten  cel w terenie. Copa i Cogeca  z  niecierpliwością  czekają  na  publikację  inicjatywy  dotyczącej  uprawy  sprzyjającej pochłanianiu dwutlenku węgla w  ramach  strategii  „od pola do  stołu”, która jest planowana na koniec roku. Podążając za wezwaniem wystosowanym w niedawno przyjętym prawie o klimacie – oparte  na  rynku  systemy  kredytów  węglowych  powinny  odgrywać  centralną  rolę  w  nowych modelach  biznesowych  zamiast  bezpośrednich  zachęt.  Uważamy,  że  polityka  ta  może  stać  się skutecznym mechanizmem pod warunkiem, że weźmie pod uwagę wkład rolnictwa, a nie tylko jego  emisje.  Europejscy  rolnicy  i  ich  spółdzielnie  już  podejmują  inicjatywy  obejmujące rozliczanie  emisji  i  ich  pochłaniania,  gdyż  w  ich  odczuciu  uprawy  sprzyjające  pochłanianiu dwutlenku  węgla  są  ważnym  źródłem  dodatkowych  dochodów,  a także  sygnalizują  obiecującą tendencję. Zachęty  gospodarcze  do  wzmocnienia  zrównoważonej  gospodarki  leśnej  napędzają wykorzystanie materiałów odnawialnych do zastępowania materiałów pochodzenia kopalnego w leśnictwie. Certyfikowane biopaliwa wytwarzane z upraw to najczęściej stosowane biopaliwa w UE. Zakłada się, że udało się ograniczyć emisje z transportu drogowego głównie dzięki nim. Dlatego też nie można wykluczyć biopaliw wytwarzanych z upraw z koszyka energetycznego.  Mimo że pojazdy elektryczne mogą przyczynić  się do  redukcji emisji, nie są one odpowiednim  rozwiązaniem dla wszystkich  unijnych  konsumentów,  zwłaszcza  na  obszarach  wiejskich  i  osób  korzystających  z terenowych pojazdów  rolniczych, które są w znacznej mierze zależne od paliw ciekłych. Należy podnieść 7%-owy pułap dla biopaliw wytwarzanych z upraw oraz zwiększyć elastyczność państw członkowskich.  Równocześnie  producenci  samochodów  powinni  mieć  możliwość  dalszej poprawy  wydajności  silników  spalinowych  w  przypadku  stosowania  mieszanek  paliwowych zawierających więcej biopaliw oraz CNG i LNG. Najważniejszym  mechanizmem  handlowym pozwalającym  na  uniknięcie  ucieczki  emisji zaproponowanym  przez  Komisję  jest  system  dostosowywania  cen  na  granicach  z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (CBAM). Komisja zdaje sobie sprawę z tego, że system ETS, nawet po wprowadzeniu do niego zmian, nie wystarczy, by zapobiec dumpingowi ze strony krajów  o  mniejszych  ambicjach  klimatycznych.  W  związku  z  realizacją  strategii  „od  pola  do stołu”  rolnicy  coraz  bardziej  niepokoją  się  kwestią  uczciwej  konkurencji.  Mimo  że  popieramy pomysł  wprowadzenia  CBAM  dla  produktów  rolnych  (po  spełnieniu  pewnych  warunków), Komisja  postanowiła  wykluczyć  z  niego  rolnictwo.  Równocześnie  system  ten  obejmie  sektor nawozów. Ta niesprawiedliwa, podwójna kara będzie nie do zniesienia dla rolników. Spójność jest kluczem – w przypadku tego mechanizmu i pozostałych elementów pakietu. Bardzo często brakuje jej w szczegółach, o czym dowiemy się jednak dopiero po dokładnym sprawdzeniu oceny skutków Komisji.

Źródło:Copa-Cogeca